Petr Ziegrosser - AREV

 

O firmě
Aktuality
Galerie
Ceník
Přednášky
Poradenství
Překladatelské služby
Práce pro lesnictví a myslivost
Lovecké akce
- zahraniční 
- tuzemské 
Kontakt
Napište nám
 
     Lov trofejové zvěře v Namibii

   

     Namibie se rozkládá v jihozápadní části afrického kontinentu. Její rozloha je 824.268 čtverečních kilometrů. Hlavní město je Windhoek. Namibie hraničí na severu s Angolou, na východě s Botswanou a na jihu s Jihoafrickou republikou. Západ země omývá Atlantický oceán. Úzkou pobřežní nížinu uzavírá vysočina polopouštního charakteru, která na východě přechází do kalaharských stepí. Velkou část pobřeží Atlantského oceánu vyplňuje poušť Namib-nejstarší poušť světa. Podnebí je neobyčejně suché, dešťové srážky se vyskytují pouze na severu a ve vnitrozemí. Nerostné bohatství Namibie je značné. Namibijská ložiska uranové rudy patří k největším na světě, rovněž tak i zdejší naleziště diamantů. Dále se těží měď, olovo, zinek, cín, mangan, kadmium, vanadium a wolfram. Intenzivně se zemědělsky obdělává jen asi jedno procento půdy. Chová se hovězí dobytek, kozy a ovce – především karakulské.

     Klima: Vnitrozemí má v průměru 300 slunečních dní v roce. Nejvíce dešťových srážek je v tamním létě, kdy většinou v pozdních odpoledních hodinách přichází přívalové deště. “Malé „ období dešťů je v září až říjnu, “ velké“ období dešťů připadá na  prosinec až duben.V průměru ročně naprší od 100 mm na jihu země po 500 mm srážek na severu.Ve vnitrozemí jsou sluneční dny velice horké, s teplotou mezi 30 a 40 ° C, nejvyšší teploty jsou  naměřeny v říjnu až lednu. Zimní měsíce(červen až srpen) jsou příjemné, denní teploty kolem 25° C, v noci je však třeba počítat s přízemními mrazíky. Vzdušná vlhkost je velice nízká.

     Obyvatelstvo: Namibie má  1.826 854 obyvatel, což je o něco více než dvě osoby na kilometr čtvereční. Namibijské obyvatelstvo je různorodé, jednotlivé skupiny obyvatel žijí přátelsky  vedle sebe. Největší část obyvatelstva žije ve městech, nejvíce ve Windhoeku.

( 240 000).Oficiální úřední řečí je angličtina, běžně se hovoří německy a afrikánštinou,v úvahu přichází také několik domorodých nářečí.

     Cesty:Celá Namibie je protkána sítí hlavních cestních tahů které jsou tvořeny širokými asfaltovými nebo štěrkovými komunikacemi.Cestní síť je dlouhá 42.000 km ,na počet obyvatel je to nejlépe vybudovaná cestní síť v Africe. Z Windhoeku je tak možno se dostat do všech sousedních států autem po dobrých a dobře udržovaných komunikacích. POZOR :Jezdí se vlevo! Na hlavních silnicích je povolená rychlost120 km/hod.,na štěrkových cestách nesmí rychlost překročit 80 km/ hod.Označení silnic je mezinárodní, nutno dávat pozor na úseky cest označenými značkami  s vyobrazením zvířat. Zvěř, zvláště kudu, často nečekaně skočí do jízdní dráhy.Velké nebezpečí střetu se zvěří je v noci, kdy oslněná zvěř nevypočitatelně reaguje.

     Ostatní doprava: Letecky je možno se dostat na mezinárodní letiště  ležící asi 45 km od Windhoeku, železnic má Namibie  2.400 km. Jediný přístav pro velké námořní lodě je ve Walvis Bay.

     Pošta a telekomunikace: Přímé telefonické spojení, poštovní spojení a elektronická pošta je možné z každého většího města v Namibii. Dostupné spojení je prakticky ze všech loveckých farem.

     Zdravotní služby: V Namibii je, na rozdíl od ostatních afrických zemí, lékařská péče na velice dobré úrovni. Zdravotnická služba je jak státní, tak i privátní. Nezapomeňte se před cestou  pojistit !

     Měna: Namibijský dolar = 100 centů.Všechny bankovní domy, hotely a cestovní kanceláře běžně přijímají platební karty (Master Card,Visa a.pod.).Farmáři  běžně a rádi přijmou platbu v eurech.

Lov trofejové zvěře v Namibii

Lov trofejové zvěře v Namibii nemá dlouhou historii. První zahraniční  lovci začali v Namibii lovit trofejovou zvěř začátkem 60 tých let. Díky tomu, že většina farmářů jsou Němci, je jak zákon, tak i způsob lovu a lovecké tradice, ale i lovecká etika velice podobné středoevropským. Profesionální lovci jsou sdruženi v Namibijském mysliveckém svazu    ( NAPHA ), velice úzce spolupracuje s ochranou přírody. Jsou stanovena velice jasná pravidla ochrany zvěře a přísná pravidla lovu trofejové zvěře. Stanovení minimální bodové hranice pro vývoz trofeje, možnost  ulovení maximálně 5 % trofejové zvěře loveckými hosty a ekonomický zájem majitelů farem zvětšovat lovecké farmy dává záruku dlouhodobých a neomezených loveckých možností.

Zemědělství a honitby: část Namibie leží v průměrné nadmořské výšce přes 1.500 m.n.m. Je to oblast intenzivní pastvy dobytka ( hovězí,kozy,ovce,koně ).Velikost farem je od 5.000 ha a tato plocha je často předělena nízkým plotem na části o velikosti 200 – 400 ha. Na všech pastvinách se nachází vrtané studny, ze kterých je voda čerpána čerpadly poháněnými větrem nebo stabilními dieselmotory do napajedel. Tekoucí povrchová voda  je k disposici jen málo dní v období dešťů (prosinec až duben).Vegetaci tvoří trnitý buš – převážně akácie. Krajina je zvlněná  s vystupujícími horskými masivy. Jak stát, tak i soukromí vlastníci mají zájem na rozšiřování lovecké turistiky. Otvírají se proto nová lovecká území. Lovečtí hosté mohou lovit na okraji pouště Namib, v severní části Namibie se otevřely nové možnosti lovu na velkou zvěř, jsou tam vysoké stavy slonů. Také možnost lovu lvů, buvolů a leopardů se v této oblasti naskýtá. Zlepšení loveckých podmínek napomáhá také odchyt zvěře v národních parcích a její vysazování do soukromých revírů. Díky cílenému programu obnovy původní zvěře  je nyní celá řada původních druhů zvěře  opětně na velké ploše Namibie rozšířená a s velkou úspěšností lovena. Díky tomu je možné ulovit základní sortiment požadované zvěře na podstatně menší ploše než dříve a s podstatně větší nadějí na úspěch.

Zákonná pravidla lovu trofejové zvěře: Namibijský lovecký zákon byl v základě vytvořen před dvaceti lety. Zákon upravuje především ubytování na farmách, které je rozdílné na loveckých a turistických farmách. Lovecké farmy jsou zemědělské podniky, které plně a nebo při zemědělské výrobě, zajišťují lov trofejové zvěře a ubytování a stravování loveckých hostů. Turistické farmy mohou také v omezené míře umožňovat lov, jsou však daleko lépe vybaveny, musí mít nejméně  pět pokojů pro hosty a jejich standart je klasifikován hvězdičkami jako u hotelů.

         Farmy nabízí kromě ubytování a stravy také další služby jako je doprava z letiště a zpět, stopaře při lovu, základní preparaci trofejí, odeslání trofejí a pomoc při vyřízení administrativy při dovozu lovecké zbraně a munice.Ceny za lov a poskytnuté služby nejsou státem pevně stanoveny, jsou jen loveckým svazem( NAPHA )doporučeny. Každý lovec má právo a musí ve vlastním zájmu znát, jakou cenu má jím objednaná trofej. Zvěřina z ulovené zvěře náleží majiteli farmy. Lovec musí v každém případě zaplatit zvěř, která byla prokazatelně postřelena a přes intenzivní dohledávku nebyla nalezena.Cena za tuto postřelenou a nedohledanou zvěř nesmí být vyšší, než cena předem stanovená.

         Podle předpisů Ministerstva pro životní prostředí a turismus musí být lovecký host při lovu neustále doprovázen profesionálním loveckým průvodcem.Oba dva, lovec i jeho průvodce jsou tímto nařízením vázáni a toto nařízení je ministerstvem velice přísně sledováno. Je zakázáno loveckého hosta nechat samotného na posedu, když je lovecký průvodce nepřítomen.Výmluvy, že lovec jen pozoruje zvěř,  západ slunce nebo chce jen v klidu sám posedět, jsou nepřípustné.

          Lovecká licence (Permit ) je důležitá, bez ní nelze lovit. Lovit lze pouze zvěř, která je na licenci uvedena. Exportní povolení je možné vydat pouze na zvěř, která byla ulovena na základě platné licence. Lovecká licence  musí být vyplněna na konci loveckého dne.

          Zbraně a munice – Lov pomocí luku nebo kuše je možný jen na farmách, které mají k tomuto způsobu lovu povolení a to pod vedením loveckého průvodce, který má pro tento způsob lovu licenci. Při lovu s loveckou kulovnicí není možno používat celoplášťové projektily, pouze poloplášťové. Na jednotlivé druhy zvěře je možno používat střelivo s minimální dopadovou energií:  antilopa skákavá ( springbock )a menší zvěř 1.370 Joulů, ostatní antilopy   2.200 Joulů velká zvěř 5.400 Joulů .

 

     POZOR!!! Při lovu jsou zakázány všechny pistole, revolvery nebo automatické zbraně, není povolena ani dostřelná rána těmito zbraněmi. Od roku 1991 je zakázán i dovoz těchto zbraní do Namibie.

    Každý lovec musí znát, že lov znamená : „Usmrcení zvěře loveckými prostředky; pokus zvěř usmrtit, střílet a nebo se pokusit střílet; pronásledovat, obeznávat, shánět nebo nahánět za účelem zvěř usmrtit, střílet nebo záměrně rušit.“

    Pod pojmem trofej se rozumí  „Kožešina, kůže, krunýře, tlapy, kopyta nebo spárky a hlavy nebo jejich části ze zvěře nebo žijících zvířat; avšak nezahrnuje pod tento pojmem věci vzniklé z výše uvedeného, které vznikly následným způsobem opracování a tím byl  ztracen jejich původní charakter“. Pod pojmem maso se rozumí  „čerstvé, nasolené, vyuzené, usušené nebo v procesu schnutí či uzení nacházející se maso ze zvěře, spolu s tím i nalezené kosti. Pod tento pojem je zahrnuto také celé tělo usmrceného kusu zvěře“.

 

     Chráněná a lovná zvěř 

Namibie uznává celosvětové zákony na ochranu zvířat jako jsou sloni, leopardi a gepardi.Jiné druhy musí být pro svoji jedinečnost nebo zvláštnost také chráněny. Zvěř je proto rozdělena do několika skupin :

                             zvláště chráněná zvěř

                             chráněná zvěř

                             lovná zvěř

                             lovné ptactvo

Zvěř, která není v Namibii původní je označována jako exotická.

    Zvláště chráněná zvěř (horská zebra, slon, hroch, oba druhy nosorožců a.pod.) může být lovena pouze se souhlasem namibijské vlády.

    Chráněná zvěř ( leopard, krokodýl, gepard, a další v zákoně vyjmenované druhy) může být lovena pouze se souhlasem Ministerstva pro životní prostředí a turistiku.

    Lovná zvěř zahrnuje druhy, které se nacházejí ve vysokém počtu a jsou rozšířeny na větším území Namibie.Jedná se o tyto druhy : Kudu, oryx, prase bradavičnaté, springbock.

    Ohodnocování trofejí a kontrola kvality: Od roku 1983 je v Namibii celostátní forma měření trofejí. Měří se v centimetrech metodou S.C.I. ( Safari-Club International,USA ). Každoročně je vedena statistika ulovených trofejí. Spirálovité rohy (kudu, eland) se měří tak, že se sečtou délky obou rohů – po vnějším obvodu spirály a spodní obvody obou rohů v centimetrech. Suma měření v centimetrech udává počet bodů. Rohy ostatních  druhů antilop ( oryx, hartebest a.pod.) se bodují tak, že naměřené délky obou rohů a spodní obvody obou rohů se sečtou a součet centimetrů udává počet bodů. Spodní obvody se měří v nejsilnější části. Délky neberou ohled na vrubování, vruby se překlenují. Zbraně prasete bradavičnatého se měří tak, že se změří obvod a délka nejdelšího klektáku.Smyslem bodování trofejí je, aby lovečtí hosté nelovili mladou zvěř. V Namibii je předepsaná minimální bodová hodnota trofeje u všech druhů lovné zvěře. Tyto minimální hodnoty má právo každý lovecký host znát a lovecký průvodce jej s nimi musí seznámit. (Několik příkladů : kudu 277, oryx 195, springbock 87, prase bradavičnaté 25)

  

Medaile k loveckým trofejím z Namibie :

     Samozřejmě, že velký počet loveckých hostů má zájem ulovit co nejsilnější trofej. Jsou však také lovci, kteří mají zájem o trofeje abnormální nebo o trofeje z přestárlých kusů. Prakticky každá trofej, kterou vám lovecký průvodce nabídne k odstřelu, je medailová. Základem medailového systému dle S.C.I. je stříbrná medaile. Spodní hranice bronzové medaile je o 5 % nižší než  stříbrná medaile, spodní hranice zlaté je o 5 % vyšší než počátek bodové hodnoty pro stříbrné medaile.Pokud lovci uloví abnormální trofej a nebo přestárlý kus, je tato trofej ohodnocena medailí za průběrný odstřel. Ke každé medaili obdrží lovec certifikát od Namibijského loveckého svazu (NAPHA ). Za vyřízení formalit je zodpovědný lovecký průvodce.Cena medailí je 35  až 45 Eur.

            

Varuji tě před „VIRUS  AFRIKÁNUS“ !

Napadne tě  a budeš se muset do Afriky stále vracet !

 

 

     Lovná   zvěř   v   přehledu

     Druhy zvěře určené k lovu včetně chráněných druhů zvěře které je možno lovit jen na základě zvláštního povolení Ministerstva pro životní prostředí a turistiku. Ve volné přírodě: Kudu, oryx, eland, Hartebest, springbok, steinbok, duiker, horská zebra, prase bradavičnaté, pštros, pavián ve volné přírodě

    Škodná : šakal a karakal. Leoparda a geparda  je  možno lovit legálně na základě limitované výše odstřelu (na vývoz je nutné povolení)

     Pernatá: frankolíni, perličky, husy, kachny, holubi, křepelky.

    Pouze na oplocených farmách :Pakůň – oba druhy, žirafa, zebra  stepní, blesbock, voduška, nyala, nosorožec apod. Stavy těchto zvířat jsou dle jednotlivých farem různé a tak je povolováno jen několik kusů ročně k odstřelu.

     Koncesionářská území:  Na vodu bohatá území na severu Namibie (Kavango, Caprivi s otevřenou hranicí s Angolou, Botswanou a Zambií)mají ještě stále bohatý výběr zvěře s možností lovu těchto druhů: slon, lev, hyena, buvol, pakoně a další.

 

Nejdůležitější druhy zvěře v Namibii

Je nad rámec tohoto článku vyjmenovat a popsat všechny druhy zvěře žijící v Namibii.Pokusím  se o to jen u těch druhů, které jsou pro lovce – s kamerou nebo zbraní – zvláště zajímavé.

 

    Opice:   Prakticky všude-ale zvláště v horách-je rozšířený pavián.Samci dosahují velikosti až 150 cm a váhy do 44 kg. Žijí v tlupách s pevnou sociální strukturou a hierarchií, kde na nejvyšším stupni stojí nejsilnější samec.Všichni samci dohromady utvářejí bojovou skupinu, která chrání tlupu před nepřítelem-především před leopardy. Při nebezpečí jsou členové tlupy varováni silnými skřeky. Paviáni jsou pro své nepřátele nebezpeční především svými silnými špičáky.

    Na farmách škodí tlupy paviánů jednak ničením úrody na polích a zahradách, ale také ničením větrných a motorových vodních pump a ostatního zemědělského nářadí. Kromě rostlinné potravy se živí také hmyzem, brouky, ale i skorpiony, které vyhledávají pod kameny. Neodmítnou ani  jehňata a kůzlata.

     Blesbock (buvolec běločelý ):  Výška v kohoutku je 95 cm, váha 70 kg. Má rohy silně vrubované, lyrovitě formované. Samice mají rohy slabší a kratší. Zbarvení těla je hnědé, staří samci jsou tmavší, čelo mají zbarvené bíle. Žijí na otevřených travnatých plochách. Můžeme se s nimi setkat prakticky po celé Namibii. Jejich potravou je hlavně nízká tráva, pijí mnohdy dvakrát denně.

    Eland (antilopa losí ) : Výška v kohoutku je 175 cm, váha 600 kg-mnohdy až 900 kg. Je to největší antilopa. Má krátkou, tmavou hřívu, býci mají tmavou čelní masku.Tělo je zbarveno šedě až šedomodře.Žije ve stepích a listnatých lesích.Vyskytuje se na severu země. Živí se listy stromů a křovin, planým ovocem a v období dešťů také čerstvou trávou. Říje je v lednu až únoru. Obě pohlaví nosí rohy, které jsou v poměru k tělu krátké a mírně šroubovitě stočené. Krávy mají rohy slabší a delší.Eland antilopy žijí v tlupách  do 60 ti kusů. Mají velice dobrý sluch a čich. Obdivuhodně skáčou až do výšky 240 cm, žádné oplocení není pro ně překážkou.

    Gepard: Je to nejrychlejší kočkovitá šelma Afriky, jejím domovem  jsou stepi. Má tělesnou výšku 80 cm a jeho váha je 50 kg. Při lovu dosáhnou rychlosti až 110 km/hod. V Namibii žije asi 4.000 exemplářů. Nemají žádné přirozené nepřátele. Pouze mláďata se stávají obětí ostatní dravé zvěře, ale to pouze tehdy, když jsou jejich rodiče na lovu a nechají je opuštěná. Gepardi dělají velké škody na lovné zvěři (springbock), ale i na jehňatech , kůzlatech ale i telatech.Tyto škody dosahují ročně až 1.5 milionů Eur. I když je lov oficielně povolen, nebývá lehké geparda ulovit. Gepardi nemají svá stálá teritoria, neustále táhnou za pasoucími se zvířaty a nevrací se ke zbytkům kořisti.

    Pakůň žíhaný: Výška v kohoutku 150 cm, váha 250 kg. Přední část těla je vyšší než zadní část. Rohy jsou silné a na koncích nahoru zatočené. Bývá nazýván „buvolem chudých lovců“ .Krávy mají rohy podstatně menší. Barva je šedá s tmavým žíháním. Žije na otevřených stepích a savanách. Je na většině farem. Živí se travou, k vodě chodí, když je to možné, jedenkrát denně.Vydrží však bez vody i několik dní. Dožívá se 18 ti let.

    Pakůň běloocasý: Výška v kohoutku 120 cm, váha 180 kg. Je pevně postaven, v předu masivnější než v zadu. Hlava je velká, na krku je mohutná hříva. Barva je tmavohnědá. Žije na otevřených stepích a suchých pánvích s trnitým bušem. Je běžný na mnoha farmách. živí se převážně trávou, na vodě je závislý. Rohy mají obě pohlaví, krávy však nosí rohy daleko menší a slabší.

    Impala: Výška v kohoutku 90 cm, váha 55 kg. Je středně veliká, lehce postavená. Zbarvení je červenohnědé. Na zádech má černý pruh. Rohy dlouhé a tenké-esovitého tvaru. Samice rohy nemají a jsou tělesně slabší. Žijí v akáciových savanách a trnité buši. Jsou doma na mnoha farmách. Živí se listy stromů a keřů, také planým ovocem a krátkou trávou. Na vodě je silně závislá. Dožívá se zhruba 12 ti let. Jsou společenské, žijí v malých tlupách s jedním samcem a 10 –20 ti samicemi. V zimě tvoří tlupy i o 100 kusech. V době páření dochází mezi samci k častým soubojům. Jsou aktivní ve dne i v noci.

    Kudu : Výška v kohoutku 150 cm, váha samců 400 kg, samice jsou o 1/3 lehčí. Velká, velice elegantní antilopa. Barva je šedohnědá, hlava tmavší se světlými znaky. Na těle je 6 – 10 příčných, bílých pruhů. Hříva je u mladých samců, staří samci hřívu nemají. Jsou to ti známí „černí nebo modří býci“. Kudu antilopy žijí v horách a buši. Hlavní jejich potravou jsou křoviny, listí a plané ovoce. Říje je závislá na období dešťů a je prakticky od dubna do července. Dlouhé, spirálovité rohy nosí samci.

    Hartebest ( buvolec stepní ) : Výška v kohoutku 125 cm, tělesná váha 160 – 180 kg. Hlava je úzká, dlouhá. Rohy jsou silné a v horní části nápadně dozadu zatočené. Barva je světle červená až žlutohnědá. Žije převážně na travnatých stepích v centrální části Namibie. Živí se převážně travou. Rohy nosí obě pohlaví, samice mají rohy kratší a slabší. Žijí v tlupách o počtu 10 – 100 ks zvěře obojího pohlaví. Staří býci žijí samotářsky. Někdy tvoří býci samostatné tlupy. Vydrží dlouho bez vody.

    Leopard: Jsou různé varianty zbarvení této kočkovité šelmy – od téměř bílé až po tmavé exempláře. Také ve velikosti a váze jsou značné rozdíly. Někteří jedinci váží často i 60 kg a více. Leopard je k vidění, vzhledem ke svému nočnímu způsobu života, jen velice zřídka. Leopardi loví jako individualisté všechna teplokrevná zvířata od myší až po kořist, která je dvakrát tak velká jako oni. Leopardi jsou podle Washingtonské dohody (WAI) přísně chráněni. Vzhledem k tomu, že v Africe žije nyní přes 700 000 zvířat může Namibie, Botswana, Zimbabwe a Jihoafrická republika jednotlivé leopardy po schválení  lovit. K vývozu je však třeba povolení. Tím je umožněno snížení škod na zvěři a domácích zvířatech a znemožněno vybití těchto vzácných šelem. Ročně se v Namibii střílí kolem 300 ks leopardů. Loví se čekáním u újedi, která je pevně přivázána na strom.V blízkosti újedi je vybudována zástěna pro lovce a doprovod.

    Oryx : Výška 120 cm, váha 190 kg. Veliká antilopa s výraznými barevnými znaky  na hlavě a těle. Rohy přímé a dlouhé z pohledu z předu do „V„. Dlouhý, koňský ocas. Hlava je bílá s výraznými černými znaky. Nohy jsou dole bílé, nahoře černé. Žije na suchých savanách a na polopouštích a pouštích. Rozšířen je prakticky po celé Namibii. Obě pohlaví mají rohy, samice často delší, ale slabší. Žijí v tlupách v počtu 30 – 40 zvířat, staří samci jsou často samotáři. V běhu ploty podlézají. Jsou agresivní a často mezi sebou bojují. Poraněná a postřelená zvířata mohou lidi a psy zranit.

 

    Springbock (antilopa skákavá ): Výška v kohoutku je 75 – 85 cm, váha 32 – 36 kg. Středně velká, světle zbarvená antilopa. Silné, dobře rýhované, lyrovitě zahnuté rohy. Hlava je čistě bílá pod světly tmavé pruhy. Žije na otevřených stepích prakticky po celé Namibii. Její hlavní potravou jsou křoviny, vydrží dlouho bez vody. Rohy mají obě pohlaví, samice však podstatně tenčí a  méně zahnuté. Žijí ve velkých tlupách. Při vyrušení unikají velice rychle a často skáčí vysokými skoky dlouhými až 5 m.

Steinbock (antilopa travní ) : Výška 55 cm, váha 14 kg. Malá, světle červená antilopa. Žije na otevřených křovinatých stepích. Je rozšířená po celé zemi. Živí se listy, mladými výhonky travou a kořeny. Růžky mají pouze samci. Žije v párech, nepotřebuje prakticky žádnou vodu. Je aktivní celý den.

     Prase bradavičnaté: Výška v kohoutku 60 – 70 cm, váha 60 – 90 kg. Veliká hlava v poměru k celému tělu. Ryj široký a dlouhý. Kňour má na hlavě čtyři,bachyně dvě „bradavice„. Pírko je dlouhé, holé, zakončené štětičkou chlupů. Při rychlém běhu nesou prasata pírko vztyčené kolmo vzhůru. Zbarvení je šedočerné, štětiny jsou po těle jen sporadicky. Často jsou prasata různě zbarvená - podle zbarvení půdy ve které se kaliští. Žijí ve stepi nebo buši, vždy však v blízkosti vody.

    Zebra (Hartmannova ): Výška 150 cm, váha 300 kg. Je bílá s jasnými černými pruhy. Krk a tělo mají pruhy úzké, na kýtách jsou pruhy příčné a široké. Běhy ke kopytům jsou příčně pruhované, břicho je bílé bez pruhů. Žije ve skalách a kopcovitém terénu. Musí denně pít v každém ročním období, v nouzi vydrží bez vody 2 – 3 dny. Dožívá se 20 ti let. Žije v rodinných stádech (5 – 10 zvířat), která vede starší klisna. Hřebec se vždy staví mezi nebezpečí a své stádo. Staří hřebci bývají samotáři, nachází se však také ve stádech mladých hřebců.

     Ptáci :Ptačí svět v Africe je daleko různorodější než v Evropě.V Namibii je popsáno přes 600 ptačích druhů. Největší pták je

     pštros, který je vysoký 220 cm a váží až 150 kg. Pštros se živí listím a trávou, nepohrdne ani drobnými živočichy. Jeho vejce váží 1.600 gramů. Pštrosi jsou výborní běžci a při útěku dosahují rychlosti až 70 km/ hod. Lovci ptáků mají možnost lovit na 20 různých druhů, za účelem trofeje je možno ulovit jen 2 ks od každého druhu. Lovecká sezóna na ptáky je od začátku února do konce listopadu. V Namibii žije velké množství orlů, supů a ostatních dravců. Běžný je i drop velký. Nádherná velká společná hnízda snovačů také vzbuzují obdiv.

   

     Lovecká cesta bývá cca 10 dní. Loví se na dvou farmách s rozdílným biotopem (hory,poušť). V případě zájmu je možné zorganizovat cestu k moři spojenou s rybařením z pláže.

 

Od první lovecké cesty do Namibie každý očekává trofeje ze základního sortimentu zvěře : kudu, oryx, springbock a prase bradavičnaté. Na farmách skupiny „Die Keiler“ máte jistotu, že se vám podaří tuto zvěř ulovit. Všechny trofeje budou medailové.